Монголчуудын арга хэмжээ болон бусад мэдээ мэдээллийг
авах Android, iOS, Windows APP (туршилтын үе 2018 5сар 01)